Dolu Uluslararası Enerji A.Ş (bundansonra “Dolu Enerji” olarak anılacaktır.) kullanıcıların (“Kullanıcı(lar)”) isteğine bağlı olarak web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken tercih ettiği veri koruması prensipleri işbu Gizlilik Politikası’nda düzenlenmektedir.  Dolu Enerji olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veriler

Dolu Enerji, Web Sitesi üzerinde, Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın; kimlik bilgisi, Internet Protokol(IP) bilgisi, iletişim bilgisi dahil olmak üzere, Web Sitesi’ne sunulan hizmetlerin ifası için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan diğer bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi açık rızasıyla Dolu Enerji ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine onay vermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri Kullanım Amacı

Söz konusu kişisel veriler Dolu Enerji raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar analizi amacıyla kullanılabilecektir. Kullanıcı’nın ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler Dolu Enerji ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilecektir.

Dolu Enerji ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Söz konusu durumlar şu şekildedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı ile Dolu Enerji arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması şartıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, Dolu Enerji’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Dolu Enerji, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Dolu Enerji, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliği Tedbirleri

Dolu Enerji, mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Dolu Enerji elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Web Sitesi üzerinde başka sitelere ve uygulamalara link verilmesi halinde, Dolu Enerji sitelerin ve uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Dolu Enerji kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik Politikası Değişikliği

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Dolu Enerji, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Güncel Gizlilik Politikası, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlüğe girecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Dolu Enerji, Kullanıcılar’a ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri Web Sitesi kapsamında Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. Bu kapsamda Dolu Enerji Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, (iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi gibi), kullanıcı’nın veri güvenliğini sağlamak, Web Sitesi veya Dolu Enerji hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda veya Kullanıcı’nın ayrıca bilgisine sunulan gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için Kullanıcı verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Dolu Enerji tarafından işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kullanıcı’nın Hakları

Kullanıcı, veri sahibi sıfatıyla Dolu Enerji’ye başvurarak kendisine ait verilerle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Mevzuat çerçevesinde düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kullanıcı, Dolu Enerji’ye kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder.

Kullanıcı, güncel bilgileri sağlamamış ise Dolu Enerji’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Dolu Enerji tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Dolu Enerji’nin kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili Dolu Enerji şirketine ait internet sayfasında yer alan iletişim kanalları aracılığı ile iletmeniz akabinde, talebiniz 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Dolu Enerjinin on sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Dolu Enerji, talepte bulunan Veri Sahibi’nden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.